МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Факультет кібернетики

 

Факультет заснований в 1999 році під назвою «Факультет інформатики та обчислювальної техніки» і мав у своєму складі дві спеціальності – «Прикладна математика» та «Інформатика». В 2000 році факультет отримав теперішню назву – «Факультет кібернетики». 15 років його очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Янчук Петро Степанович.

З перших днів свого існування факультет розгорнув активну діяльність у всіх напрямках сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Комп‘ютеризація і математизація знань – це характерна риса сучасних науки і техніки. У всіх сферах життя суспільства математика, а зараз і інформатика, отримали статус наук, впровадження засобів яких в ту чи іншу галузь забезпечує перехід останньої на новий, вищий рівень розвитку. Комп’ютер створив якісно нові можливості використання математичних методів навіть в традиційно “нематематичних” галузях: соціології, медицині, біології, історії, лінгвістиці, менеджменті тощо. Універсальність і могутність математичних методів, інтегрована з технічними можливостями комп’ютера, забезпечує прогрес у розв’язанні життєво важливих задач наукового, зокрема, економічного та інформаційного змісту.

Декан факультету – Кубай Олександр Васильович, старший викладач кафедри математичного моделювання.

Діяльність факультету

Основними напрямками діяльності факультету кібернетики є:підготовка фахівців в галузі сучасних комп’ютеризованих освітніх технологій, а також підготовка інженерів з розробки та тестування програмного забезпечення. Підготовка фахівців об’єднує у собі весь цикл від навчання, наукових досліджень до розробки, маркетингу та впровадження нових комп’ютерних інформаційних технологій. Факультет проводить ступенями вищої освіти: бакалавр (4 роки навчання), магістр (1,5 року навчання на базі бакалавра).

За час своєї діяльності факультет підготував більше 1000 висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Випускники факультету працюють в багатьох регіонах України та за її межами (Польща, Німеччина, Словаччина та ін.)

Метою функціонування факультету є досягнення високого рівня навчання на основі сучасних досягнень у галузі фундаментальних наук і тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Отже, наші спеціалісти-випускники отримують високу професійну підготовку в галузях комп’ютерного проектування, математичного та комп’ютерного моделювання, інформаційного, програмного i технічного забезпечення.

На даний час на факультеті студенти мають змогу отримати освіту за такими спеціальностями:

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки

014 Середня освіта (Інформатика)

Сфери майбутнього працевлаштування випускників такі: економіка і фінанси, освіта і наука, важка та легка промисловість, торгівля, науково-дослідницькі установи у галузі інформатики, оборона, агропромисловий комплекс, транспорт та зв’язок, засоби масової інформації.Зокрема, випускники факультету працюють розробниками програмного забезпечення, менеджерами проектiв, адмiнiстраторамиiнформацiйних, комп'ютерних та комп'ютеризованих систем i мереж у державних та приватних наукових, освітніх, виробничих, банкiвських установах i фiрмах в Українi та за кордоном.

Випускники бакалаврату (4 роки начання) можуть обіймати первинні посади: технік-програміст, інженер-системотехнік, інженер-програміст, а при хорошій успішності продовжувати навчання далі (магістр – 1,5 роки). Зокрема, на 5-му році навчання студент за бажанням може набути спеціальність вчителя інформатики та математики, викладача інформатики, або інженерну спеціальність.

Випускник має право займатися усіма видами економічної діяльності згідно з Державним класифікатором видів економічної діяльності у сфері інформатизації і в тому числі: консультація з питань інформатизації, створення програмного забезпечення, обробка даних, робота з базами даних та інформаційними системами, статистика, проектування інформаційних ресурсів Інтернет.

На факультеті кібернетики організовуються студентські олімпіади з програмування, переможці яких беруть участь у наступних турах Всеукраїнських студентських комп‘ютерних олімпіад. Серед переможців Всеукраїнської студентської олімпіади з Програмування-2001 (м. Вінниця) – Годлик А.; Системного програмування–2002 (м. Харків) – Яковчук В., Системного програмування-2003 (м. Харків) - Годлик А., Системного програмування-2004 (м. Харків) - Яковчук В., Войтишин В., Комп’ютерних наук-2005 (м. Харків) – Врублевський В., Войтишин , Системного програмування-2005 (м.Харків) – Добродзій В., Комп’ютерних наук-2006 (м. Харків) – Врублевський В., Програмування 2011 (Харків) - Ігнатюк М., Приходченко А, Всеукраїнські олімпіади з програмування в м. Харків (2012, 2013 рр) – Новак В., Говенко К. РДГУ (Міжнародна олімпіада з програмування) – 2015 р.

На сьогоднішній час на факультеті кібернетики функціонують кафедри: інформаційних систем і обчислювальних методів (завідувач – доцент В.І. Юскович-Жуковська), кафедра математичного моделювання (завідувач – доктор. фіз.-мат. наук, професор Й.В. Джунь). Студенти старших курсів можуть працювати без відриву від навчання, працюють над виконанням курсових та дипломних робіт, результати яких впроваджуються в експлуатацію самими молодими науковцями, або ж стають початком їх наступної роботи.

Разом з науково-методичними працями науковий доробок кафедр перевищує 600 публікацій. Високий рівень наукових результатів грунтується на тісній співпраці з Київським Національним університетом ім. Т.Г.Шевченка, Інститутом математики НАНУ, Інститутом кібернетики НАНУ імені В.М. Глушкова та провідними фірмами нашого регіону “TeleTrade”, “ SoftServe ”, “InterDesign”, “SMOKOKO”, “Агенство інтернет-технологій”, “КТС”, “Контур Плюс” та ін.

Силами викладачів факультету розробляються технології і комп’ютерне забезпечення розв’язування еколого-економічних задач, інтегрованих на базі комп’ютерних математичних пакетів навчальних курсів комп’ютерного циклу, тематичного планування і методичного забезпечення комп’ютерної підтримки лабораторних і практичних занять з різних дисциплін та ін. На факультеті ведеться інтенсивна наукова робота. Результати досліджень викладачів, аспірантів та студентів факультету публікуються в поважних наукових журналах та збірниках, доповідаються на міжнародних наукових конференціях і семінарах. Зокрема, викладачі факультету брали участь у міжнародних конференціях в Україні, Польщі, Угорщині, Словаччині та Японії.

Вступники проходять тестування з української мови, математики та ще одне тестування за вибором (з фізики, або іноземної мови за вибором абітурієнта).