МЕГУ

Міжнародний
економіко-гуманітарний
університет

імені
академіка
Степана Дем'янчука

IEUH

Academician
Stepan Demianchuk

International University
of Economics and Humanities

Організація навчального процесу

Організація навчально-виховного процесу в університеті базується на вимогах Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».Національної стратегії розвитку освіти в України на 2012-2021 роки, та інших законодавчих актах України з питань освіти, відповідно до державних та галузевих стандартів вищої освіти при наявності комплектів документів, що визначають зміст і методи реалізації процесу навчання і виховання. Навчальний процес в університеті організовано за вимогами європейської кредитно-трансферної системи.

Організація навчального процесу регламентує навчальними планом. Навчальний план визначає структуру навчального процесу, перелік і обсяги навчальних дисциплін, послідовності їх вивчення, назви і тривалість практик, види занять (лекції, лабораторні заняття, семінарі та ін.), форми контролю. Вони розроблені на основі галузевих стандартів а також варіативних компонентів ОКХ, ОПП і структурно-логічної схеми за типовою формою, що затверджені ректором університету та погоджені у встановленому порядку. До навчального плану додається комплект навчальної документації для усіх форм підготовки: робочий навчальний план, робочі  навчальні програми, контрольні завдання для проведення поточного, модульного та підсумкового контролю, методичні рекомендації для написання кваліфікаційних робіт, рефератів, звітів з практик, питання до заліків та іспитів. Для цього широко використовуються комп’ютерна техніка, спеціальні завдання, тести, білети. Весь матеріал з навчальної роботи занесений у комп’ютерну базу даних.

Колектив викладачів університету плідно працює над проблемою підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців. Робота проводиться за усіма напрямами підготовки: науково-дослідним, навчально методичним, організаційно-методичним, виховним. Викладачі Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука розробили навчально-методичне забезпечення за ECTS, підготувавши повний пакет навчально-методичного комплексу, до якого увійшли: типова програма, робоча програма, плани практичних та семінарських занять, завдання для проведення комплексних контрольних робіт, завдання для проведення ректорських контрольних робіт, тестові завдання для поточного контролю, перелік завдань для заліків та іспитів,завдання для організації самостійної роботи студентів, методичні рекомендації з написання курсових, бакалаврських, магістерських робіт, критерії оцінювання різних видів навчальної діяльності студентів, тести лекцій.

Використання ECTS навчання позитивно вплинуло на якість індивідуальної підготовки студентів, більш активне використання книжкового та електронних фондів університетської бібліотеки. Розроблені викладачами навчальні посібники, методичні рекомендації для вивчення навчальних курсів мають теоретичне значення і практичну спрямованість, використовуються викладачами і студентами при вивченні окремих дисциплін у процесі професійної підготовки фахівців, а також при підготовці студентських наукових робіт (статей, курсових, кваліфікаційних робіт). Наявність навчально-методичних комплексів з усіх навчальних дисциплін забезпечує якісну підготовку фахівців відповідно до сучасних вимог.

Для удосконалення навчального процесу розроблено і постійно використовуються різноманітні методи поточного і підсумкового контролю знань у вигляді контрольних завдань, проблемних ситуацій, тестів та інших видів контролю залежно від характеру і  ступеня практичної спрямованості навчальної дисципліни. Тести розроблені з усіх основних навчальних дисциплін і використовуються для поточного контролю рівня знань. Підвищенню якості навчання сприяє проведення відкритих занять, їх взаємовідвідування членами кафедри, контрольні відвідування занять завідувачем кафедри, планові контрольні замірі знань студентів ректоратом та деканом, комплексні контрольні роботи (ККР) для перевірки рівня залишкових знань студентів.

Особливий напрям навчально–методичної діяльності університету – організація самостійної роботи студентів, що передбачає розробку і впровадження навчально – методичних посібників з самопідготовки, здійснення її ефективного контролю. Самостійна робота студентів з основних фахових дисциплін забезпечена контрольними завданнями та методичними рекомендаціями. Кожна методична розробка супроводжується пакетом контрольних і тестових запитань для самостійної роботи студентів.  Систематично удосконалюються форми контролю за рівнем опанування студентами програмного матеріалу, за інтенсивністю навчального процесу. Подібні заходи сприяють удосконаленню навчального та виховного процесу,

Подібні заходи удосконаленню навчального та виховного процесу, інтенсифікації оволодіння викладачами прогресивними методами навчання і контролю за успішністю студентів: інноваційні форми відпрацювання пропущених лекцій, недостатньо засвоєних тем практичних та семінарських занять, співбесіди на основі виконаної індивідуальної роботи, визначеної для самостійного опрацювання. Результати вивчення дисциплін оцінювання за допомогою поточного та семестрового контролю, який здійснюється у формі іспиту або диференційованого заліку з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою за семестр.

Для оцінювання інтегрованих знань студентів з кожного модуля в університеті використовується 100-бальна шкала з обов’язковим переведенням оцінок у шкалу ECTS (A,B,C,D,E,FX,F) та у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно»). Для загального оцінювання навчальних досягнень студента використовують рейтинг, який визначають з урахуванням його оцінок, отриманих під час семестрового контролю, та додаткових показників (наукові публікації, успішні результати під час зрізів знань тощо). Рейтинг кожного студента враховується при розгляді на кафедрі питання про допуск його до екзаменаційної сесії.

Результати  рейтингово оцінювання постійно обговорюються на засіданнях кафедри, а через  академнаставників – в академічних  групах. У навчальному процесі викладачі за допомогою мультимедійних засобів мають змогу демонструвати матеріали лекцій, що значно підвищує якість засвоєння їх змісту і сприяє інтенсифікації процесу навчання в цілому. Розв’язання практичних ситуаційних завдань їх професійно-орієнтованих дисциплін здійснюється на спеціально орієнтованих заняттях (проведення) майстер-класів, тренінгів, семінарів, круглих столів тощо) за допомогою інтерактивних методів навчання.

Навчальна діяльність Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука передбачує використання методичних матеріалів (методичних рекомендацій, текстів лекційних курсів тощо), а також використання підручників, збірників, монографій, спеціальної та загальної літератури, що міститься у фондах Рівненської обласної та міської юнацької бібліотек. Бібліотека університету обладнана комп’ютерною мережею та персональними комп’ютерами, що дає можливість доступу до великих масивів навчальної інформації через комп’ютерну мережу Internet. Комп’ютерна база факультету дозволяє широко впроваджувати та використовувати комп’ютерну аудіо та відеотехніку в навчальному процесі.

Практично усі навчальні дисципліни передбачають самостійну роботу студентів в мережі Internet. Студенти також користуються електронними версіями підручників, які є в університетській бібліотеці та локальній електронній мережі. Із запровадженням ECTS і збільшенням кількості годин на організацію самостійної та організаційної роботи, з’явилася потреба у підготовці та випуску навчально-методичної літератури на допомогу студентам. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу роботи здійснюється шляхом використання не тільки традиційних джерел – книг, методичних матеріалів, навчальних посібників тощо,  а й широкого використання електронних публікацій викладачів факультету, ресурсів світової  інформаційної мережі Internet.

Викладачам кафедр  постійно розробляють та удосконалюються з врахуванням змін законодавчої та нормативної інформації навчально – методичні комплекси для використання дистанційних технологій навчання студентів. 

 

8


ЗА 24 РОКИ НАШ УНІВЕРСИТЕТ ПІДГОТУВАВ 20 267 ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ!
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 138 ПРОФЕСОРІВ, ДОКТОРІВ НАУК, АКАДЕМІКІВ ГАЛУЗЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ АКАДЕМІЙ, КАНДИДАТІВ НАУК ТА ДОЦЕНТІВ.