МЕГУ

Міжнародний
економіко-гуманітарний
університет

імені
академіка
Степана Дем'янчука

IEUH

Academician
Stepan Demianchuk

International University
of Economics and Humanities

Кібернетики

факультеткібернетики Факультет заснований в 1999 році під назвою «Факультет інформатики та обчислювальної техніки» і мав у своєму складі дві спеціальності – «Прикладна математика» та «Інформатика». В 2000 році факультет отримав теперішню назву – «Факультет кібернетики». 15 років його очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Янчук Петро Степанович.

З перших днів свого існування факультет розгорнув активну діяльність у всіх напрямках сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Комп‘ютеризація і математизація знань – це характерна риса сучасних науки і техніки. У всіх сферах життя суспільства математика, а зараз і інформатика, отримали статус наук, впровадження засобів яких в ту чи іншу галузь забезпечує перехід останньої на новий, вищий рівень розвитку. Комп’ютер створив якісно нові можливості використання математичних методів навіть в традиційно “нематематичних” галузях: соціології, медицині, біології, історії, лінгвістиці, менеджменті тощо. Універсальність і могутність математичних методів, інтегрована з технічними можливостями комп’ютера, забезпечує прогрес у розв’язанні життєво важливих задач наукового, зокрема, економічного та інформаційного змісту.

Безимени-1  Декан факультету – Кубай Олександр Васильович, старший викладач кафедри математичного моделювання.

Діяльність факультету

Основними напрямками діяльності факультету кібернетики є:підготовка фахівців в галузі сучасних комп’ютеризованих освітніх технологій, а також підготовка інженерів з розробки та тестування програмного забезпечення. Підготовка фахівців об’єднує у собі весь цикл від навчання, наукових досліджень до розробки, маркетингу та впровадження нових комп’ютерних інформаційних технологій. Факультет проводить ступенями вищої освіти: бакалавр (4 роки навчання), спеціаліста (1 рік навчання на базі бакалавра), магістр (1,5 року навчання на базі бакалавра або спеціаліста).

За час своєї діяльності факультет підготував більше 1000 висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Випускники факультету працюють в багатьох регіонах України та за її межами (Польща, Німеччина, Словаччина та ін.)

Метою функціонування факультету є досягнення високого рівня навчання на основі сучасних досягнень у галузі фундаментальних наук і тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Отже, наші спеціалісти-випускники отримують високу професійну підготовку в галузях комп’ютерного проектування, математичного та комп’ютерного моделювання, інформаційного, програмного i технічного забезпечення.

На даний час на факультеті студенти мають змогу отримати освіту за такими спеціальностями:

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки

014 Середня освіта (Інформатика)

Сфери майбутнього працевлаштування випускників такі: економіка і фінанси, освіта і наука, важка та легка промисловість, торгівля, науково-дослідницькі установи у галузі інформатики, оборона, агропромисловий комплекс, транспорт та зв’язок, засоби масової інформації.Зокрема, випускники факультету працюють розробниками програмного забезпечення, менеджерами проектiв, адмiнiстраторамиiнформацiйних, комп'ютерних та комп'ютеризованих систем i мереж у державних та приватних наукових, освітніх, виробничих, банкiвських установах i фiрмах в Українi та за кордоном.

Випускники бакалаврату (4 роки начання) можуть обіймати первинні посади: технік-програміст, інженер-системотехнік, інженер-програміст, а при хорошій успішності продовжувати навчання далі (спеціаліст – 1 рік, магістр – 1,5 роки). Зокрема, на 5-му році навчання студент за бажанням може набути спеціальність вчителя інформатики та математики, викладача інформатики, або інженерну спеціальність.

Випускник має право займатися усіма видами економічної діяльності згідно з Державним класифікатором видів економічної діяльності у сфері інформатизації і в тому числі: консультація з питань інформатизації, створення програмного забезпечення, обробка даних, робота з базами даних та інформаційними системами, статистика, проектування інформаційних ресурсів Інтернет.

На факультеті кібернетики організовуються студентські олімпіади з програмування, переможці яких беруть участь у наступних турах Всеукраїнських студентських комп‘ютерних олімпіад. Серед переможців Всеукраїнської студентської олімпіади з Програмування-2001 (м. Вінниця) – Годлик А.; Системного програмування–2002 (м. Харків) – Яковчук В., Системного програмування-2003 (м. Харків) - Годлик А., Системного програмування-2004 (м. Харків) - Яковчук В., Войтишин В., Комп’ютерних наук-2005 (м. Харків) – Врублевський В., Войтишин , Системного програмування-2005 (м.Харків) – Добродзій В., Комп’ютерних наук-2006 (м. Харків) – Врублевський В., Програмування 2011 (Харків) - Ігнатюк М., Приходченко А, Всеукраїнські олімпіади з програмування в м. Харків (2012, 2013 рр) – Новак В., Говенко К. РДГУ (Міжнародна олімпіада з програмування) – 2015 р.

На сьогоднішній час на факультеті кібернетики функціонують кафедри: інформаційних систем і обчислювальних методів (завідувач – доцент В.І. Юскович-Жуковська), кафедра математичного моделювання (завідувач – доктор. фіз.-мат. наук, професор Й.В. Джунь). Студенти старших курсів можуть працювати без відриву від навчання, працюють над виконанням курсових та дипломних робіт, результати яких впроваджуються в експлуатацію самими молодими науковцями, або ж стають початком їх наступної роботи.

Разом з науково-методичними працями науковий доробок кафедр перевищує 600 публікацій. Високий рівень наукових результатів грунтується на тісній співпраці з Київським Національним університетом ім. Т.Г.Шевченка, Інститутом математики НАНУ, Інститутом кібернетики НАНУ імені В.М. Глушкова та провідними фірмами нашого регіону “TeleTrade”, “ SoftServe ”, “InterDesign”, “SMOKOKO”, “Агенство інтернет-технологій”, “КТС”, “Контур Плюс” та ін.

Силами викладачів факультету розробляються технології і комп’ютерне забезпечення розв’язування еколого-економічних задач, інтегрованих на базі комп’ютерних математичних пакетів навчальних курсів комп’ютерного циклу, тематичного планування і методичного забезпечення комп’ютерної підтримки лабораторних і практичних занять з різних дисциплін та ін. На факультеті ведеться інтенсивна наукова робота. Результати досліджень викладачів, аспірантів та студентів факультету публікуються в поважних наукових журналах та збірниках, доповідаються на міжнародних наукових конференціях і семінарах. Зокрема, викладачі факультету брали участь у міжнародних конференціях в Україні, Польщі, Угорщині, Словаччині та Японії.

Вступники проходять тестування з української мови, математики та ще одне тестування за вибором (з фізики, або іноземної мови за вибором абітурієнта).


ЗА 24 РОКИ НАШ УНІВЕРСИТЕТ ПІДГОТУВАВ 20 267 ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ!
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 138 ПРОФЕСОРІВ, ДОКТОРІВ НАУК, АКАДЕМІКІВ ГАЛУЗЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ АКАДЕМІЙ, КАНДИДАТІВ НАУК ТА ДОЦЕНТІВ.